1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.  Sklep.farrado.pl (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez firmę TAGRA-MATRIX sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, NIP: 9720908991, e-mail: sklep@farrado.pl 

1.2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.4. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

1.5.  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

2. OFERTA PRODUKTOWA
2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona na stronie internetowej sklep.farrado.pl
2.2. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
2.3. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
2.4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
2.6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę sklepu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania sklepu oraz pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@farrado.pl
3.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.
3.4. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3.6. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Koszty przesyłki określone są w dziale "Dostawa". Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce "Czas realizacji zamówienia i formy płatności"
3.7. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. REKLAMACJE PRODUKTÓW

4.1. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione produkty są dokładnie sprawdzane przed wysłaniem.
4.2. Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest ona zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. W przypadku niezgodności przesyłki z zamówieniem lub stwierdzenia jej uszkodzenia, Klient niezwłocznie zgłasza ten fakt firmie TAGRA-MATRIX BHZ Sp. z o.o.
4.3. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sklepu.
4.3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.  
4.4. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, np. z powodu jego wyczerpania, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę TAGRA-MATRIX BHZ Sp. z o.o. telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (TAGRA-MATRIX BHZ Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, tel. (61) 855 18 97, sklep@farrado.pl). W tym celu Klient skorzystać może także z formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe). Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nąstępuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność (z wyjątkiem płatności za pobraniem). Klient nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Tagra-Matrix Biuro Handlu Zagraniczego Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

5.2.  Wzór formularza odstąpienia od umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Tagra-Matrix Biuro Handlu Zagraniczego Sp. z o.o. 

ul. Hawelańska 1

61-625 Poznań

sklep@farrado.pl 
 
Ja................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru ………………………………………....................
Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………….
Adres konsumenta…………………………………………………………….............
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................................................................................
 
 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu sklep.farrado.pl jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań NIP: 9720908991.

2. Firma TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. posiada politykę bezpieczeństwa danych osobowych i przestrzega zasad prywatności danych osób fizycznych jak i osób prawnych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.sklep.farrado.pl

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe Klientów pobierane są w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie sklep.farrado.pl :

           a. założenia konta w Sklepie sklep.farrado.pl w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem
           b. składania zamówienia w Sklepie sklep.farrado.pl w celu wykonania umowy sprzedaży

5. W Sklepie zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie dla firm: nazwa firmy, NIP); adres zamieszkania i nr telefonu – są nam potrzebne do wysyłki zamówionego towaru; adres email – e-mailem wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Klientem. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie sklep.farrado.pl oraz realizacji złożonego zamówienia. Twoje dane możemy również przetwarzać gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. 

6. Podczas korzystania ze Sklepu mogą zostać pobrane informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP - wykorzystywane przez administratora serwera w celach technicznych. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

8. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie sklep.farrado.pl dane osobowe mogą być przekazane firmie kurierskiej (DHL) w celu dostarczenia zamówionych towarów (w przypadku wysyłki zamówień).